Skip to main content

Ijambo ry'Umwami Kigeli V- 2012
IJAMBO RY'UMWAMI KIGELI V. YIFULIZA ABANYARWANDA UMWAKA MUHIRE 2012.

Banyarwanda, Banyarwandakazi,

Nimugire Amahoro.

Nejejwe no kubagezaho indamutso yâurukundo nâurukumbuzi, mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2012.
Mwese uzababere umwaka w'ituze, umwaka wâubumwe nâamahoro arambye no kwishyira ukizana kwa buri wese. Mboneyeho kandi umwanya wo kubashimira ikizere nâurukundo mukomeje kungaragariza
mu butumwa bwinshi mungezaho. Nanjye aho ndi hose no mu byo nkora byose, mpora mbazirikana kandi nkora ibishoboka byose ngo tubashe kugira i gihugu kizira umwiryane nâamacakubiri.

Banyarwanda, Banyarwandakazi,

Abana bâu Rwanda barababaye mu bihe turimo,babaho mu bwoba nâurwikekwe rutagira urugero, bamwe muri bo babujijwe uburenganzi bwabo bwo kuba mu gihugu cyabo,barahigwa,bakicwa bakagwa mu bihugu bahungiyemo; mbese muri make abenshi mu banyarwanda bariho mu gihirahiro.
Ibyageragejwe n'ubutegetsi uko bwagiye busimburana ni byinshi, ariko nta butegetsi bwashoboye kugarura ubumwe,nâamahoro mu bana bâu Rwanda ngo bityo babane mu gihugu cyabo ntamwiryane.

Iki ni igihe cyo gushyirahamwe, buri munyarwanda agaharanira ukuri, amahoro nâubumwe, tukitabira gutanga ibitekerezo byadufasha twese kubaka urwatubyaye, tugakomeza guharanira uburenganzira bwâ ikiremwa muntu no kwishyira ukiza kwa buri munyarwanda wese ntawe uhejwe.

Ni muri urwo rwego, nkâUmwami wâabanyarwanda bose nashyizeho Inama y âUmwami yo gufasha buri munyarwanda wese gutanga ibitekerezo bye mu bwisanzure, byafasha mu gukemura ibibazo byugarije
u Rwanda muri iki gihe, tukigirahamwe uburyo abanyarwanda bari hanze, nâUmwami wabo basubira mu gihugu cyabo mu mahoro ntawe uhutajwe. Ibyo bigakorwa mu muco mwiza ukwiye kuranga abanyarwanda ariwo wo kumvikana, kubahana kuvugisha ukuri no kubabarirana.

Mboneyeho umwanya wo kurarika abanyarwanda bâingeri zose, baba abari mu mashyaka, mu mashyirahamwe no mu zâindi nzego, gushishikazwa no kwitabira gukorera hamwe . Amarembo arakinguye mu Nama yâUmwami
kâ uwariwe wese ushishikajwe no gushakira hamwe nâabandi, umuti nyawo watuma abana bâu Rwanda bagira uburenganzira bungana ku igihugu cyabo, nâimbere yâamategeko ntawe urenganyijwe.
U Rwanda ni urwâabanyarwanda bose, ni ingobyi ya twese, ntawe ukwiye kuruhezwamo cyangwa ngo aruhezemo undi.

Nongeye gusaba kandi nkomeje ko twakwirinda ikintu cyose cyadusubiza mu mahano nkayabaye mu
igihugu cyacu no mu karere kâibiyaga bigari mu bihe byashize. Nimuze twese tuyoboke inzira yâamahoro kuko ariyo nkingi yâigihugu kigendera ku mategeko nâukwishyira ukizana kwa buri muntu.
Dushyire hamwe mu guharanira icyatuma ubuzima nâuburenganzira bwa buri wese bidahungabanywa maze abanyarwanda bubakane urwababyaye ishema nâurukundo biha buri wese ikizere cyejo hazaza.

Ndizera ko uyu mwaka dutangiye uzadufasha gukorera hamwe tugamije gutera intambwe nyayo iganisha ku mibanire myiza twifuriza igihugu cyacu nâabagituye.

Mbifulije umwaka mushya muhire wa 2012,uzababere umwaka w'amata n'ubuki.

Imana ibarinde.

Umwami Kigeli V Ndahindurwa


Reviews

Reviewer: RoyalCouncilofRwanda - - January 2, 2012
Subject: Contact z'inama y'Umwami
Tel: 1-641-715-3900 ext 915551#
Email: rwandaroyalcouncil1@gmail.com

Tubaye tubashimiye inkunga z'ibitekerezo byubaka mutugezaho.
PEOPLE ALSO FOUND
Community Audio
by Inama Ngishwanama
56
0
0
Community Audio
by HM King Kigeli V Ndahindurwa
351
0
1
( 1 reviews )
Community Audio
by Angela Gusmano
2
0
0
Community Audio
by Matthew Thibeault
64
0
0
Community Audio
2
0
0
Community Audio
by Hidden Behind Dark Glasses
21
0
0
Community Audio
4
0
0
Community Audio
by Eintr8Podcast Team
0
0
0
Community Audio
2
0
0
Community Audio
2
0
0